Search for:

Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària del País Valencià (ADIP-PV)

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Art. 1r Denominació

L’Associació es denomina: Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària del País Valencià (ADIP-PV), la qual s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i a l’empara del que es disposa en l’article 22 de la Constitució, mancant d’ànim de lucre.

Art. 2n Personalitat Jurídica

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

Art. 3r Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’Associació s’estableix en:

CEIP Ballester Fandós, Av. Malvarrosa, 57. València 46011

L’Associació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

ADIP-PV podrà participar en qualsevol federació estatal de Directores i Directors, sempre que els objectius siguen coincidents.

Art. 4t Fins

Constitueixen els fins de l’Associació:

 1. Representar les directores i directors davant altres entitats, institucions, col·lectius i organismes com a col·lectiu professional.
 2. Proporcionar suport i defensar els associats, davant les necessitats sorgides en l’acompliment de les seues funcions com a membres de l’equip directiu.
 3. Sotmetre a debat, diàleg i consens, a proposta de les juntes provincials, diferents qüestions que en un moment determinat siguen d’interès general i emetre informes sobre qüestions educatives.
 4. Il·lusionar els equips directius i els claustres de professors perquè promoguen projectes educatius acords amb els valors de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.
 5. Coordinar, reivindicar i tramitar aquelles qüestions organitzatives i pedagògiques que millorarien la funció directiva i l’organització escolar.
 6. Defensar i promoure l’escola pública i la seua millora.
 7. Defensar i promoure el prestigi de la funció directiva.
 8. Fomentar el reciclatge formatiu contribuint a la formació, el perfeccionament i l’actualització pedagògica dels directors i les directores amb l’intercanvi d’experiències.
 9. Mantindre relacions amb les organitzacions i administracions que compartisquen els mateixos objectius.

Per consegüent, ADIP-PV, com associació sobirana, es configura com una associació sense vincle o afiliació política i sindical i amb caràcter voluntari per a la consecució dels objectius marcats en estos Estatuts.

CAPÍTOL II.- L’ÒRGAN DE GOVERN

Art. 5é L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

L’Assemblea General, una vegada  adopte les seues decisions d’acord als fins de l’Associació, delega la seua representació en la Junta Directiva de País, entenent que no s’ha de sotmetre cada qüestió puntual a una nova assemblea, doncs ja  té delegada la seua representació en l’esmentada Junta Directiva de País.

Art. 6é Reunions de l’Assemblea

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, convocada per la Presidència de País, com a mínim una vegada a l’any, en el primer trimestre del curs escolar corresponent.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, bé a requeriment de la Presidència de País o a requeriment d’un nombre d’associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Art. 7é Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria s’enviaran pel Moodle de la associació amb 10 dies d’antelació, com a mínim, si és ordinària; o de 48 hores, si és extraordinària. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia.

El Secretari redactarà l’acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es preguntarà per l’acta de la reunió anterior a fi de que s’aprove, si s’escau, ja que serà enviada junt amb la convocatòria de la reunió.

Art. 8é Competències i validesa dels acords

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats, presents o representats; o bé en segona convocatòria siga quin siga el nombre d’ells, i s’haurà de celebrar 15 minuts després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

 1. Aprovar, si és procedent, la gestió de l’òrgan de representació.
 2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d’activitats.
 3. Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’Associació complir els seus fins.
 4. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.
 5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 6. Elegir i destituir els membres de l’òrgan de representació.
 7. Adoptar els acords referents a:
  • Expulsió dels socis, a proposta de l’òrgan de representació.
  • Constitució de federacions o d’integració en elles.
  • Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.
  • Dissolució de l’Associació.
  • Modificació dels Estatuts.
  • Disposició i alienació de béns.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat dels assistents, quan es tracte d’acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte l’assemblea corresponent.

Es podran convocar assemblees d’àmbit provincial per tal de resoldre qualsevol aspecte que siga competència de l’Assemblea General. En elles, s’aplicarà la mateixa normativa que arreplega el present articulat.

Es podran comptabilitzar els vots dels associats per qualsevol mitjà telemàtic que garantisca l’autenticitat dels vots i el seu anonimat, si així es requereix.

CAPÍTOL III.- ELS ASSOCIATS

Art. 9é Capacitat

Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació d’acord amb els següents principis:

 1. Podran pertànyer a l’Associació les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret, que es troben treballant en centres públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial o en Educació Permanent d’Adults, i siguen directores o directors en l’actualitat. També podran ser socis els directors/es jubilats, els quals tindran veu, però no vot.
  • L’admissió de socis es farà en la primera reunió mantinguda per la Junta Directiva. Per a la seua admissió, hauran de comunicar-ho a la presidència provincial i emplenar les seues dades en l’apartat de la web d’ADIP-PV (Fes-te soci).
  • La pertinença a ADIP-PV suposa l’acceptació d’aquests estatuts.
 2. La pèrdua de la condició de soci/a es donarà:
  • Per decisió del soci/a, que deurà sol·licitar per escrit la baixa.
  • Per demora en el pagament de les quotes, després d’una advertència per escrit a l’afectat/da.
  • Per incompliment de les normes estatutàries o dels acords adoptats per l’Assemblea General.
  • Per prendre iniciatives individuals o col·lectives de representació de l’Associació sense autorització o coneixement de les juntes directives provincials.
  • Per pertànyer a altra associació de directores o directors del nostre País al mateix temps.
  • La Junta Directiva, per majoria simple, podria acordar la suspensió cautelar de la condició de soci/a, que no tindrà caràcter definitiu fins que no es ratifique en l’Assemblea General.

Art. 10é Drets dels associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

 1. A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació, mitjançant la seua inclusió en alguna de les candidatures provincials, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no haver incorregut en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
 2. A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 3. A ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell/a i a ser informat dels fets que donen lloc a dites mesures, havent de ser motivat l’acord que, si és procedent, impose la sanció.
 4. A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

Art. 11é Deures dels associats

Els deures dels associats són:

 1. Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació.
 4. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Art. 12é Règim sancionador

La separació de l’Associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir pertanyent a aquella. Es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes:

 1. Quan deliberadament l’associat/da impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
 2. Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.
 3. Quan incomplisca qualsevol article dels estatuts.

En qualsevol cas, per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern serà necessària la tramitació d’un expedient disciplinari que contemple l’audiència de l’associat afectat.

CAPÍTOL IV.- ÒRGANS  DE REPRESENTACIÓ

Els òrgans de representació són: la Junta de País, les Juntes Provincials i el Consell de Juntes.

Art.13é-A Composició de l’òrgan de representació i procediment d’elecció de la JUNTA DIRECTIVA DE PAÍS.

L’Associació la regirà administrativament i representarà l’òrgan de representació denominat Junta Directiva de País, format pel President/a, Vicepresident/a 1r/1a (serà el president/a que ostentarà la presidència del país en el següent període),Vicepresident/a 2n/2a (serà el president/a de país sortint), Secretari/a, Tresorer/a (seran nomenats per el/la president/a que inicie el mandat de país, d’entre els membres de la seua Junta Provincial).

L’ordre de rotació de les províncies serà: València, Castelló i Alacant.

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació de país serà comunicada i presentada als membres de l’Assemblea General convocada a aquest efecte una vegada transcorregut el període establert per al seu mandat. La presidència correspondrà, segons l’ordre establert en aquests estatuts a la presidència de la província triada per l’Assemblea Provincial corresponent.

Els càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs no serà remunerat.

Art. 13é-B Composició i procediment d’elecció de les JUNTES PROVINCIALS.

Les Juntes Provincials són l’òrgan de representació de l’Associació a nivell provincial. La seua composició serà la següent: President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, i 7 vocals.

La seua elecció es realitzarà per l’Assemblea General Provincial, convocada a aquest efecte, d’entre les candidatures presentades, per majoria simple dels assistents.

 • Procediment: Els socis que opten a la presidència provincial presentaran candidatures tancades amb els membres de l’associació provincial que formen el seu equip i amb la designació dels càrrecs anteriorment citats. En aquestes candidatures s’intentarà que estiguen representades les diferents tipologies d’escoles que existeixen en la nostra comunitat i les diferents comarques que formen el seu àmbit geogràfic (Relacions institucionals, serveis complementaris, escoles rurals, escola inclusiva, lideratge pedagògic i metodologies, compensació educativa, xarxes socials i tecnologies…).

Les vacants que es produïsquen dins de la candidatura elegida seran substituïdes pel president/a i s’haurà d’informar posteriorment l’Assemblea General Provincial a través de mitjans informàtics.

La no assistència a les reunions assenyalades sense justificació comportarà el cessament immediat del càrrec passant a la substitució del mateix en l’Assemblea General Provincial.

Els càrrecs de la Junta no seran remunerats.

Art.13é-C Composició i funció de l’òrgan de representació i procediment d’elecció del CONSELL DE JUNTES.

Estarà compost pels 10 membres de cadascuna de les Juntes Provincials que seran elegits en les respectives Juntes.

Les funcions d’aquest Consell són:

 • Debatre tots els temes i propostes que es consideren adients per tal de comunicar-les a l’assemblea.
 • Nomenar els representants en altres entitats o institucions quan se’ns sol·licite un representant.
 • Elaborar informes per a l’administració.
 • Qualsevol altra encomanada per la Junta Directiva de País.

Art. 14é Duració del mandat en els òrgans de representació

JUNTA PROVINCIAL:

Els membres de les Juntes Provincials exerciran el càrrec durant un període de 4 anys. Després caldrà tornar a presentar candidatures.

JUNTA DIRECTIVA DE PAÍS

Els membres de l’òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de 2 anys i el canvi es farà durant el primer trimestre del curs escolar.

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà deure’s a:

 1. Dimissió voluntària presentada per mitjà d’un escrit en el que es raonen els motius.
 2. Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
 3. Causar baixa com a membre de l’Associació.
 4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva de País es cobriran per la Junta Provincial que ostente la presidència en aqueix moment. No obstant això, si la vacant és de la presidència de país, i fins que la Junta Provincial no trie un nou/a president/a, ostentarà la presidència de país el vicepresident 1r.

Art. 15é Competències dels òrgans de representació (Junta de País i Provincials)

Els òrgans de representació posseeixen les facultats següents:

 1. Ostentar i exercir la representació de l’Associació, cada junta en el seu àmbit territorial i la de país a nivell autonòmic i estatal, i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es complisquen els acords que s’hi adopten.
 6. Comunicar al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
 9. Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.
 10. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 11. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.
 12. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica en estos estatuts, però que es considere necessària, informant tan aviat com es puga a l’Assemblea General.

Art. 16é Reunions dels òrgans  de representació

L’òrgan de representació, convocat prèviament pel President o per la persona que li substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua inassistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en les actes. A l’iniciar-se cada reunió del mateix, es preguntarà per l’aprovació de l’acta de la sessió anterior penjada al Moodle prèviament, junt amb la convocatòria, per tal de que s’aprove o es rectifique.

Art. 17é El President / La Presidenta

El President de l’Associació també serà President de l’òrgan de representació.

Són pròpies del President, les següents funcions:

 1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 2. La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.
 3. Signar les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 4. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació .
 5. Les atribuïdes restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o l’òrgan de representació.
 6. Visar i ordenar els pagaments.
 7. Resoldre les qüestions que puguen sorgir de caràcter urgent, donant coneixement d’elles a la primera reunió de la Junta Directiva de País.

En cas d’absència, malaltia o delegació, el Vicepresident/a assumirà les funcions del President/a fins a la primera Assemblea General que es celebre.

Art. 18é El Tresorer / La Tresorera

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article  huité d’estos Estatuts. Firmarà els rebuts, quotes, i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.

Art. 19é El Secretari / La Secretària

El Secretari/a ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats amb ajuda de personal extern contractat per l’Associació.

Art. 20é Altres representants de l’Associació

El Consell de Juntes nomenarà a la persona o persones que representaran a l’Associació en distints àmbits on siga requerida com, per exemple, des de la Federació Estatal d’Associacions de Directius d’Educació Infantil i Primària (FEDEIP) o el Consell Escolar Valencià, en el sector de directors/es. La Junta de País ho comunicarà a l’Assemblea.

Art. 21é Gabinet de premsa

 1. És l’equip de persones que ha de connectar l’Associació amb l’opinió pública mitjançant els medis de comunicació, les xarxes socials i qualsevol altre mitjà.
 2. Les funcions del gabinet de premsa són:
  • Elaboració de comunicats de premsa, reportatges i informacions.
  • Organització de rodes de premsa i aparicions en mitjans de comunicació.
  • Elaboració de resums, informes i anàlisi d’informacions relacionades amb els fins de l’Associació.
  • Publicació de notícies i informacions en xarxes socials, com ara Facebook i Twitter.
 3. El gabinet de premsa estarà format per: la presidenta o president de l’Associació; una coordinadora o coordinador designat per la presidència; tres persones membres de l’Associació, una per cada província, designades per les presidències provincials (amb experiència en qualsevol dels camps relacionats amb les funcions del gabinet); i, almenys, una persona que domine les TIC.

Art. 22é: Lloc web i Moodle

L’Associació comptarà amb un lloc web i una plataforma Moodle que serviran com a canal principal de comunicació amb les persones associades i amb qualsevol persona interessada.

Informaran, almenys, dels estatuts, de les reunions celebrades i de les notícies relacionades amb l’Associació.

Possibilitaran el procediment d’inscripció i permetrà accedir a la plataforma Moodle.

Estaran gestionades per una persona especialista externa proposada per la presidència de l’Associació i ratificada per la Junta Directiva.

Les seues funcions seran:

 • Gestionar i vetlar pel correcte funcionament de la web.
 • Mantindre actualitzats tots els seus continguts.
 • Publicar les informacions remeses pels diferents òrgans de govern i representació.
 • Publicar els comunicats i informacions elaborats pel gabinet de premsa.

CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 23é Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’esta Associació està valorat en 0 euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació provindran de:

 1. Les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, herències i/o llegats.
 4. Les rendes del mateixos patrimonis o bé d’altres ingressos que puguen obtindre’s.

Art. 24é Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de servicis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Art. 25é Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament, per mitjà de quotes o vesses, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anuals, i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat sempre a 31 de desembre de l’any en curs.

Art. 26é Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar les signatures del President/a, del Tresorer/a i del Secretari/a.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals una serà necessàriament la del Tresorer/a, o bé la del President/a.

L’Associació es farà càrrec de les despeses d’indemnització per raons de servei dels seus representants.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 27é Causes de dissolució i entrega del romanent

L’Associació podrà ser dissolta:

 1. Si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a este fi i amb el vot favorable de més de la mitat de les persones presents o representades.
 2. Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
 3. Per sentència judicial ferma.

Art. 28é Liquidació

La dissolució de l’Associació obri el període de liquidació, fins a la fi del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació en el moment de la dissolució es convertixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l’Associació.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l’Associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 5. Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos pels Estatuts.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a qualsevol altra associació que perseguisca semblants fins.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’Associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’esta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligències.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Art. 29é.- Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades al si de l’Associació, es resoldran per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò que s’ha disposat per la Llei 60/2003, de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

* Diligència de Víctor Jover, secretari de l’Associació, per a fer constar que aquests estatuts contenen les modificacions aprovades per l’Assemblea General en data d’ 11 de novembre de 2020 i que entraran en vigor a l’endemà de l’aprovació. Per fer complir aquests estatuts, la renovació de les Juntes Provincials tindrà lloc una vegada esgotats els 4 anys des de l’última renovació.

La presidenta: Joaquina Jacoba Barba Plaza

El secretari : Josep Fortaña Fons