ADIP-PV

Associació de Directores i Directors d'Infantil i Primària del Pais Valencià (ADVIP-PV)

ESTATUTS

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INFANTIL I PRIMÀRIA DEL PAIS VALÈNCIÀ (ADIP-pv)

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Art. 1 Denominació

Es modifica la denominació de constituïx l'Associació denominada:  Associació de Directors i Directores  d'Infantil i Primària del Pais Valencià (ADIP-PV), la qual s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i a l'empara dels disposat en l'article 22 de la Constitució, mancant d'ànim de lucre.

Art. 2n Personalitat Jurídica

L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus bens i complir els fins que es proposa.

Art. 3r Domicili i àmbit d'actuació

El domicili de l'Associació s'establix en

                        CEIP Ballester Fandos, Avd. Malvarrosa, 57. Valencia 46011

L'Associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Art. 4t Fins

Constitueixen els fins de l'Associació: 

1-. Il·lusionar els equips directius i els claustres de professors perquè promoguen projectes educatius acords amb els valors de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

2-. Coordinar, reivindicar i tramitar aquelles qüestions organitzatives i pedagògiques que, afectant a l'àmbit competencial de la funció directiva, no foren tingudes en compte.

3-. Emetre informes sobre qüestions d'organització i funcionament dels centres.

4-. Emetre informes sobre qüestions educatives.

5-.Contribuir a  la formació , el perfeccionament i l'actualització pedagògica dels directors.

6-. Elaborar i expressar opinions i criteris sobre els problemes de l'educació i especialment, sobre qüestions relacionades amb la funció directiva.

7-.Organitzar seminaris, cursos de formació, debats, congressos, jornades i altres activitats de caràcter  obert.

8-.Mantindre relacions amb les organitzacions i administracions, que compartixen objectius semblants i facilitar amb estos l'intercanvi i les activitats pertinents que estiguen relacionades amb la direcció educativa i l'educació en general.

9-. En general, tot allò encaminat a aconseguir els objectius fixats en estos Estatuts.

10.-Proporcinar suport als associats,davant de les possibles necessitats sorgides en l'acompliment de les seues funcions.

CAPÍTOL II.- ELS ASSOCIATS

Art. 5é Capacitat

Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l'associació d'acord amb els següents principis:

1.   Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estan subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret,  que es troben treballant en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial o en Educació Permanent d'Adults, siguen directors en l'actualitat o ho hagen sigut i estiguen exercint qualsevol altre treball en la funció pública, que accepten estos estatuts . També podran ser socis els directors/es jubilats, els quals tindran veu, però no vot.

L'admissió de socis es farà en la primera reunió  mantinguda per la Junta Directiva.

2.   La pèrdua de la condició de soci es donarà:

-Per decisió del soci/a, que deurà sol·licitar per escrit la baixa.

-Per demora en el pagament de les quotes, després d'una advertència per escrit a l'afectat/ada.

-Per incompliment de les normes estatutàries o dels acords adoptats per l'Assemblea General

-La Junta Directiva, per majoria simple, podria acordar la suspensió cautelar de la condició de soci/a, que no tindrà caràcter definitiu fins que no es ratifique en l'Assemblea General.

Art. 6é Drets dels Associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

1.   A participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat, estar en plens ús dels drets civils i no haver incorregut en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

2.   A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

3.   A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a dites mesures, havent de ser motivat l'acord que, si és procedent, impose la sanció.

4.   A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

Art. 7é Deures dels Associats

Els deures dels associats són:

1.   Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

2.   Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.

3.   Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l'associació.

4.   Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Art. 8é Règim Sancionador

La separació de l'Associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir pertanyent a aquella. Es presumirà que hi ha este tipus d'actes:

1.   Quan deliberadament l'associat/ada impedisca o pose  obstacles al compliment dels fins socials.

2.   Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'òrgan de govern, serà necessari la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de l'associat afectat.

CAPÍTOL III.- L'ÒRGAN DE GOVERN

Art. 9é L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclús els absents, els dissidents i els que encara estant presentes s'hagen abstingut de votar.

Art. 10é Reunions de l'Assemblea

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, en el primer trimestre del curs escolar corresponent.

L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d'un nombre d'associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Art. 11é Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria  s'enviaran per correu electrònic i es publicaran en la pàgina web amb quinze dies d'antelació com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'orde del dia.

A l'inici de les reunions de l'assemblea General, seran designats el President i el Secretari de la mateixa.

El Secretari redactarà l'Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'Acta de la reunió anterior a fi que s'aprove o no.

Art. 12é  Competències i validesa dels acords

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats presentes o representats En segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'ells, s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc., requerint per a aixó que estiguen presents almenys un terçç dels associats.

           

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.

Són competència de l'Assemblea General:

1.   Aprovar, si és procedent, la gestió de l'òrgan de representació.

2.   Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i gastos, així com la Memòria Anual d'activitats.

3.   Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Associació complir els seus fins.

4.   Disposar totes les mesura encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'Associació.

5.   Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

6.   Elegir i destituir als membres de l'òrgan de representació.

7.   Adoptar els acords referents a:

  • Expulsió dels socis, a proposta de l'òrgan de representació.
  • Constitució de federacions o d'integració en elles.
  • Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública.
  • Dissolució de l'Associació.
  • Modificació dels Estatuts.
  • Disposició i alienació de bens.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la mitat, els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de bens sempre que s'haja convocat específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent.

Es podran convocar assemblees d'ambit provincial per tal de resoldre qualsevol aspecte que siga competència de l'assemblea General. En elles, s'aplicarà la mateixa normativa que arreplega el present articulat.

Es podran comptabilitzar els vots dels associats per qualsevol mitjà telemàtic que garantisca l'autenticitat dels vot i el seu anonimat si així es requereix.

CAPÍTOL IV.- L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Art. 13é Composició de l'òrgan de representació

L'Associació la regirà, administrativament i representarà l'òrgan de representació denominat Junta Directiva, format pel President/a, Vicepresident/a 1r/1a,  Vicepresident/a 2n/2a, Secretari/a, Tresorer/a

Els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a recauran en associats d'una mateixa província, corresponent el càrrec de Vicepresident/a 1r/1a a un associat/ada de la provincia que ostentarà el c'arrec en el període bianual posterior i sent el Vicepresident 2n un associat/ada de la provincia que havia ostentat el càrrec de President/a en el període anterior. L'ordre de rotació de les provincies serà: València, Castelló i Alacant.

L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per sufragi lliure, i secret dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles:  estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant elegits per als càrrecs de President, Vicepresident 1r i 2n, Secretari, i Tresorer  els candidats que hagen obtingut nombre més gran de vots

Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

L'exercici dels càrrecs serà gratuït.

Els representants que formen part de la junta directiva s'elegiran en assemblees provincials. Aquestes assemblees provincials es regiran per les mateixes normes que les de l'Assemblea General.

Art. 14é Duració del mandat en  l'òrgan de representació

Els membres de l'òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de 2 anys, que podran ser prorrogables, per l'Assemblea.

El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme reglamentàriament podrà deure's a:

1.   Dimissió voluntària presentada per mitjà d'un escrit en el que es raonen els motius.

2.   Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec.

3.   Causar baixa com a membre de l'Associació.

4.   Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que es celebre. No obstant això, l'òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Art. 15é Competències de l'òrgan de representació

L'òrgan de representació posseïx les facultats següents:

1.   Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que esta Assemblea General establisca.

2.   Prendre els acord necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

3.   Resoldre sobre l'admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots les associats.

4.   Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'associació hagen de satisfer.

5.   Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s'adopten, es complisquen.

6.   Comunicar el Registre d'Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l'Assemblea General en el termini d'un mes.

7.   Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

8.   Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat.

9.   Efectuar l'inventari dels bens de l'Associació.

10. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

11. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent.

12. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica en estos estatuts a l'Assemblea General.

Art. 16é Reunions de l'òrgan de representació

L'òrgan de representació, convocat prèviament pel President o per la persona que li substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la mitat més un dels seus membres.

Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l'assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.

En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del President serà de qualitat.

Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. A l'iniciar-se cada reunió del mateix, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.

Art. 17é El President

El president de l'Associació també serà President de l'òrgan de  representació.

            Són pròpies del President, les següents funcions:

1.   Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.

2.   La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.

3.   Firmar les convocatòries les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.

4.   Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació .

5.   Les atribuïdes restants pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o l'òrgan de representació.

En cas d'absència, malaltia o delegació, el Vicepresident assumirà les funcions del President fins a la primera  Assemblea General.

Art. 18é El Tresorer

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a l'òrgan de representació, conforme es determina en l'art. 17 d'estos Estatuts. Firmarà els rebuts, quotes, i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l'òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.

Art. 19é El Secretari

El Secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 20é Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d'esta Associació està valorat en 0 euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l'Associació es provindran de:

1.   Les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres.

2.   Les subvencions oficials o particulars.

3.   Les donacions, herències o/i llegats.

4.   Les rendes del mateixos patrimonis o bé d'altres ingressos que puguen obtindre.

Art. 21é Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de servicis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Art. 22é Quotes

Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, per mitjà de quotes o vesses, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de l'òrgan de representació.

L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés,  quotes periòdiques anuals , i quotes extraordinàries.

L'exercici econòmic quedarà tancat sempre a 31 de desembre de l'any en curs.

Art. 23é Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dos firmes, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé la del President

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Art. 24é Causes de dissolució i entrega del romanent

L'Associació podrà ser dissolta:

1.   Si així ho acorda l'Assemblea  General convocada expressament per a este fi i amb el vot favorable de la més de la mitat de les persones presentes o representades.

2.   Per les causes determinades en articule 39 del Codi Civil.

3.   Per sentència judicial ferm.

Art. 25é Liquidació

La dissolució de l'associació obri el període de liquidació, fins al fi del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l'òrgan de representació en el moment de la dissolució es convertixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors:

1.   Vetlar per la integritat del patrimoni de l'associació.

2.   Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació

3.   Cobrar els crèdits de les associació

4.   Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

5.   Aplicar els béns sobrants de l'associació als fins previstos pels Estatuts.

6.   Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d'insolvència de l'associació, l'òrgan  de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a qualsevol altra associació que perseguisca semblants fins.

Els associats no responen personalment dels deutes de l'associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l'associació, respondran davant d'esta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligències.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Art. 26é.- Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades al si de l'associació, es resoldran per mitjà d'arbitratge, a través d'un procediment ajustat a allò que s'ha disposat per la Llei 60/2003, de 23 de desembre d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

Dil.ligència de la secretaria Lucia Moreno secretaria de l’associació per a fer constar que aquestos estatuts contenen les modificacions aprovades per l’assemblea general en data de 27 de Març de 2015

LA SECRETARIA                         

                                                                                                Vist-i-Plau

Lucia Moreno

                                                                                               Vicent Ripoll